Terms of service

Användarvillkor 

 • §1 INLEDNING 

Dessa användarvillkor gäller för www.leyahfashion.com Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med webbplatsens ägare av leyahfashion.com

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt: Kontakta oss via mejl info@leyahfashion.com Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas. Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande: Ändringar kommer att meddelas på startsidan.

 • §2. SYFTE 

Syftet med webbplatsen är följande: Syftet med webbplatsen är att tillhandla information kring våra produkter samt supporta våra produkter samt supporta våra användare vid frågor och problem

 • §3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av leyahfashion.com i egenskap av fysisk person med hemvist i Sverige. 

 • §4. ANVÄNDARVILLKOR 
 1. a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen.
 2. b) Användarnas ytterligare skyldigheter Användarna ska hålla en god ton mot varandra Material från webbplatsen får laddas ner men endast användas för enskilt bruk.
 • §5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

 • §6. PERSONUPPGIFTSPOLICY
 1. a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.
 2. b) Personuppgifter som kommer / kan komma att behandlas Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande: Användarnas namn, adress, telefonnummer och e - postadress Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.
 3. c) Hur personuppgifterna kommer behandlas Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften: Personuppgifterna kommer enbart att användas vid leverans av varor
 4. d) Tredje man Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part, både inom och utanför EU / EES, enligt följande: Personuppgifter kommer att delas till våra leveranspartners PostNord, DHL, Schenker.
 5. e) Period som personuppgifterna kommer sparas Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet och som längst i tre månader. 
 6. f) Kryptering Webbplatsen har ett SSL - certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.
 7. g) Användarnas rättigheter 

Rätt till registerutdrag.

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem. Registerutdrag begärs ut av mig, av leyahfashion.com Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post. 

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till info@leyahfashion.com för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling.

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning. 

Rätt att göra invändningar 

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering 

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas 

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

 - Om samtycket återkallas, 

- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,

 - Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta leyahfashion.com, på e - post info@leyahfashion.com

 Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

 • §7. COOKIES

 Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen. En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen / webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen. 

Cookies används på webbplatsen till följande syfte / -n:

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används Informationen I cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begår att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner Det går att ställa in sin webbläsare sa att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

 Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på leyahfashion.com. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet

 • §8. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande: Användaren blir avstängd från webbplatsen under två veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

 • §9. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Jag som äger webbplatsen leyahfashion.com , friskriver mig från följande juridiska ansvar: I den utsträckning de inte strider mot lag ska leyahfashion.com inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbplatsen.

 • §10. JURISDIKTION Webbplatsen, leyahfashion.com, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.
 • §11. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås jag via e-post info@leyahfashion.com